Atbalsts medijiem

Programmas "Atbalsts mediju satura kvalitātes celšanai un mediju satura radīšanai mazākumtautību valodās Igaunijā, Latvijā un Lietuvā” mērķis ir paaugstināt vietējo, reģionālo un nacionālo plašsaziņas līdzekļu, to radīto produktu kvalitāti un pievilcību Baltijas valstīs, īpašu uzmanību pievēršot iekļaujošam saturam mazākumtautību valodās, kā arī etniski daudzveidīgiem vai atšķirīgiem reģioniem.

Programmas uzdevums ir vairot un uzlabot satura kvalitāti Baltijas valstu lokālajos, reģionālajos un nacionālajos mediju produktos un mediju kanālos, atbalstot tos ar mazbudžeta grantiem.

Pieteikumus var iesniegt Baltijas valstīs reģistrētu plašsaziņas līdzekļu redakcijas, kā arī individuāli ārštata žurnālisti.

Projekta rezultātā tiek sagaidīts kvalitatīvs mediju produkts, kas parādās drukātos, translētos vai elektroniskos medijos un kam ir saistība ar krievu vai poļu valodās runājošām minoritātēm Baltijas valstīs. Saturs var tikt veidots krievu, poļu, igauņu, latviešu un lietuviešu valodās, tomēr priekšroka tiks dota materiāliem krievu un poļu valodās. 

Visiem mediju produktiem, kas tapuši projekta laikā, jābūt publicētiem aktuālos lokālas, nacionālas vai reģionālas nozīmes medijos, kas ir reģistrēti vienā vai vairākās Baltijas valstīs. Ārštata žurnālistiem, kas vēlas kvalificēties granta saņemšanai, ir dokumentāli jāpierāda sava publicējamība.

NB! Grantu programmas fokusā ir mediju satura radīšana, tamdēļ mediju profesionāļu iemaņu un kapacitātes celšana, izpētes braucieni, apmācības, ekipējuma iegāde, telpu īre utml. tiešā veidā nevar tikt atbalstīti.

Maksimālais projektu ilgums – 12 mēneši.

Viena piešķīruma apjoms: no 600 EUR līdz 10 000 EUR.

Programma sedz šādas izdevumu pozīcijas:

* Cilvēkresursi: Honorāri vai maksājumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar projekta aktivitātēm;

* Ceļošana un naktsmītnes: Starptautiskie ceļojumi un nakšņošana (ja izmaksas ir pamatotas), vietējais transports (tikai sabiedriskais transports).

* Ar projekta administrēšanu saistītie izdevumi (pieskaitāmās izmaksas) – līdz 7% no projekta kopējām izmaksām.

Pirms Pieteikuma izstrādes pretendentiem ir jāizlasa Pieteikuma veidlapa un Pieteikšanās vadlīnijas. Pieteikumam ir jābūt noformētam uz Pieteikuma veidlapas, sekojot tajā rakstītiem norādījumiem.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2017.gada 4.augusts (12:00 pēc Austrumeiropas vasaras laika (EEST), +0300 UTC). Aizpildīti pieteikumi jānosūta uz e-pastu mediagrants@norden.lt

NB! Visiem projekta dokumentiem (pieteikums, atskaite) jābūt noformētiem angļu valodā.

Pretendenti, kuru projekti tiks apstiprināti, saņems atbildi līdz 2017.gada 10.septembrim. 

Vispārīga informācija par programmu: Šarūnas Radvilavičius, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Lietuvā, mediagrants@norden.lt / +370 5 212 22 11

Grantu programmas vadlīnijas

Pieteikuma veidlapa

Informācija krievu valodā