Enerģētika: Baltijas jūras reģiona saliedēšana vai šķelšana?

Pēdējos gados Baltijas jūras reģiona loma Eiropas Savienības un Krievijas enerģētikas sasaistē ir augusi. Tajā pašā laikā ES un atsevišķās reģiona valstīs ir notikušas būtiskas izmaiņas tieši enerģētikas jomā.

Grāmata ar nosaukumu “Enerģētika: Baltijas jūras reģiona saliedēšana vai šķelšana?” ir apjomīga pētniecības projekta noslēgums, ko ir veikuši Baltijas jūras reģiona universitāšu un citu ideju ģenerēšanas institūciju pētnieki. Projektu koordinēja Latvijas Ārpolitikas institūts ar Ziemeļu Ministru padomes, Fridriha Eberta fonda un Sorosa Fonda Latvijā atbalstu.

Projektā iesaistītie eksperti no Vācijas, Krievijas, Polijas, Norvēģijas, Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas ir pētījuši un vērtējuši, kā nacionālās enerģētikas stratēģijas ietekmē reģionālo sadarbību – gan attiecībā uz enerģētiku, gan citām jomām. Katrs autors vērtēja savas valsts enerģētikas politiku un tās nozīmi plašākā reģionālā kontekstā.  

Grāmatas ievadā tiek apskatīta ES enerģētikas politika, savukārt tās turpinājumā tiek piedāvāti atsevišķi pētījumi par deviņām valstīm. Katrā no tiem ir aplūkoti attiecīgās valsts dažādie enerģijas iegūšanas veidi, apzināti lēmumu pieņēmēji un ietekmīgākie spēlētāji lēmumu pieņemšanas procesā, iezīmēta nacionālā enerģētikas stratēģija un tās saistība ar visa reģiona politisko un ekonomisko vidi.  Nobeigumā enerģētika tiek aplūkota vispārīgi kā reģionālās sadarbības faktors Baltijas jūras reģionā.  

Grāmatas mērķauditorija ir visi tie, kam interesē Baltijas jūras reģions un enerģētikas loma reģiona starpvalstu attiecībās.