Bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku»

Bioekonomikas forums «Ceļā uz ilgtspējīgu un inovatīvu bioekonomiku» notika 2017.gada 9.martā Zaļo Tehnoloģiju inkubatorā, Rīgā, Pulka ielā 3/3. Bioekonomikas foruma mērķis bija izcelt Baltijas reģiona inovāciju potenciālu, ko piedāvā bioekonomika, kā arī radīt lielāku izpratni par inovāciju ieviešanas iespējām uzņēmējdarbībā, veicinot starpnozaru sadarbību institūciju un uzņēmēju starpā. Būtiski ir apzināties prioritārās jomas un nodrošināt vienotu izpratni un pieeju bioekonomikas jautājumiem, lai nodrošinātu sasaisti ar citām politikas jomām, tādām kā aprites ekonomika, oglekļa mazietilpīga attīstība, klimata un enerģētikas politika. Forumā savu ieskatu par inovācijām un attīstību sniedza pārstāvji no Eiropas Savienības, Baltijas valstu un Ziemeļvalstu institūcijām, tādejādi ilustrējot iespējas, ko reģionam sniedz tieši bioekonomika:

«Bioekonomika Eiropā - Mīti vai realitāte? Perspektīvas Baltijas valstīs», Christian Patermann, Eiropas Komisijas Pētniecības un inovācijas ģenerāldirektorāta bijušais direktors

«Ilgtspējas pārskats. Globālo un nacionālo risinājumu meklējumos», Olivier Dubois, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO), Klimata un vides nodaļa, Enerģētikas programmas vadītājs

«Ceļā uz vienotu  Ziemeļvalstu bioekonomikas stratēģiju: pamatojums un paredzamie ieguvumi uzņēmējiem»,  Geir Odsson, Ziemeļvalstu Ministru Padome, vecākais padomnieks

«Bio-bāzētas industrijas izpratne: nozares stāvoklis un perspektīvas», Philippe Mengal, Bio-Based Industries kopuzņēmuma izpilddirektors

«Biorūpniecības konsorcijs - stratēģiskās inovācijas, pētniecības programmas un sadarbība»,  Suzy Renckens, Bio-Based Industries konsorcijas pārstāve

«Kā veicināt bioekonomikas uzņēmumus: Somijas pieredze», Mika Aalto, Somijas Nodarbinātības un ekonomikas ministrijas Dabas resursu ekonomikas un resursu efektīvākas izmantošanas departamenta direktors

««PAPTIC»– uz patērētāju orientēta bioekonomikas produkta izveide», Tuomas Mustonens, kompānijas «Paptic» dibinātājs un izpildidirektors

«Bioekonomika kā reģionālās attīstības virzītājspēks»,  Kristaps Ročāns, Vidzemes plānošanas reģions

«Mežsaimniecībā balstīta bioekonomika: RTU pētījumi», Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore

«Forumā iegūtās atziņas un nākamie soļi izstrādājot Latvijas bioekonomikas stratēģiju», Aleksejs Nipers, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Baltijas valstīm ir augsts bioekonomikas potenciāls, jo reģions ir bagāts ar atjaunojamiem bioloģiskajiem resursiem, šeit ir spēcīgs zinātniskais potenciāls, ir uzņēmēji, kuri vēlas ražot inovatīvus produktus un pakalpojumus, un ir radoša sabiedrība, kas prot novērtēt jaunievedumus. Šajos procesos nozīmīgu lomu spēlē valsts stratēģiskais redzējums, tāpēc ir nepieciešams izstrādāt bioekonomikas attīstības stratēģiju, kas kalpotu par platformu bioekonomikas ideju attīstībai un realizēšanai.

Pēdējā gada laikā Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti un Zemkopības ministriju ir organizējusi virkni pasākumu, lai atbalstītu valsts bioekonomikas stratēģijas izstrādi, kas jāveic līdz 2017.gada 30.jūnijam un kurā tiks noteikts bioekonomikas tvērums, prioritārie virzieni un darbības  jomas. Bioekonomikas forumu rīkoja Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, LR Zemkopības ministrija un Zaļo Tehnoloģiju inkubators.