Baltijas Jūras Reģiona nevalstiskā sektora un pašvaldību sadarbība ar Krieviju

ES Ārējās palīdzības programmas ietvaros ir izsludināts projektu konkurss Baltijas Jūras Reģiona nevalstiskā sektora un pašvaldību sadarbībai ar Krieviju. Programmas mērķis ir  atbalstīt sadarbību ar Krieviju tajās prioritārajās jomās, kas noteiktas ES Baltijas Jūras Stratēģijas Darbības Plānā. Programma paredz sniegt atbalstu nevalstiskajām organizācijām un pašvaldībām to efektīvai darbībai kopēju Baltijas Jūras Reģiona problēmu risināšanā.

Programmas ietvaros paredzēts stiprināt nozīmīgāko iesaistīto pušu kapacitāti, uzlabojot to dalību lēmuma pieņemšanas procesos tādās jomās kā klimata izmaiņas, energoefektivitāte, veselība un sociālā aizsardzība, transports un loģistika, kultūra un tūrisms par pamatu ņemot Ziemeļu Dimensijas prioritātes. Programma paredz uzlabot reģionālo pārvaldi, un uzlabot saikni starp iedzīvotājiem un vietējā līmeņa pārvaldes institūcijām, kā arī uzlabot sadarbību starp ES un Krieviju augstāk minētajās jomās, strādājot partnerībā ar līdzīgām Eiropas organizācijām, attīstot saites, tīklu veidošanu un sadarbību.

Projekta konkursa norise plānota divās kārtās. Projekta koncepcija jāizstrādā un jāiesniedz līdz 2011.g. 10.martam. Atbalstītajām koncepcijām tiks izsūtīts uzaicinājums iesniegt pilno projekta pieteikumu.
 
Kopējais pieejamais indikatīvais programmas finansējums ir 3 500 000 EUR. Viena projekta līdzfinansējums noteiktsminimums 200 000 EUR apmērā un maksimums 500 000 EUR apmērā. Viena projekta līdzfinansējums tiks nodrošināts 50% - 80% apmērā no kopējā attiecināmo izmaksu apjoma.
 
Projekta partnerību jāveido vismaz divām organizācijām no vismaz divām ES dalībvalstīm un vismaz vienai organizācijai no Krievijas. Projekta ieviešanas periods nevar būt īsāks par 24 mēnešiem un garāks par 30 mēnešiem.

Sīkāka informācija par programmu pieejama:
http://ec.europa.eu/delegations/russia/funding_opportunities/grants/index_en.htm