Seminārs „Bērns ar īpašām vajadzībām ģimenē, skolā un baznīcā”

Seminārs „Bērns ar īpašām vajadzībām ģimenē, skolā un baznīcā” notiks 2013. gada 9.februārī Rīgas Vecā Sv.Ģertrūdes evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Rīgā, Ģertrūdes ielā 8 un to vadīs sociālās integrācijas konsultants Jūsteins Bildējs (Jostein Bildøy) no Norvēģijas.  Seminārs notiks norvēģu valodā ar tulkojumu latviešu valodā.
Semināra mērķis ir atbalstīt Latvijas dažādu nozaru speciālistu sadarbību pilnvērtīgas fiziskās, sociālās un garīgās dzīves iespēju nodrošināšanā bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām, iedvesmojoties no Norvēģijas pieredzes un pieejas. Ar šo semināru iecerēts ierosināt pasākumu virkni saistībā ar cilvēku ar īpašām vajadzībām iekļaušanas un vides pieejamības veicināšanu, tai skaitā arī iekļaušanos un iekļūšanu draudžu vidē.

Vieslektors Jūsteins Bildējs  uzlūko cilvēku kā vienotu veselumu – ar individuālām fiziskām, emocionālām, sociālām, intelektuālām un garīgām vajadzībām – un savā metodikā par sensoro (maņu) iespaidu izmantošanu izglītojošajā darbībā balstās H. Gārdnera teorijā par daudzveidīgo intelektu (angl. multiple intelligencies).
Katras tēmas izklāsts sāksies ar ievadu, tam sekos konkrēti piemēri, gadījumu analīze un diskusija jauktās vai nozares profesionāļu grupās (skolotāji/ draudžu darbinieki/ sociālie darbinieki/ brīvprātīgie u.c.). Seminārs veltīts šādām tēmām:
•       ar sadzīvi un sabiedrisko dzīvi saistītie izaicinājumi ģimenēs ar īpašām vajadzībām; brāļu un māsu domas un izjūtas; atšķirīgie brāļi un māsas, kuri tomēr ir līdzīgi;
•       izaicinājumi, ar ko bērns ar īpašām vajadzībām saskaras svētdienas skolā un vispārizglītojošā skolā;
•       kāda nozīme videi:  slieksnim, pārlieku spilgtam apgaismojumam vai telpas šaurībai;
•       bērns ar attīstības traucējumiem – kā „normāls”; kā panākt, lai ikviens bērns un pusaudzis grupā (piemēram, svētdienas skolā vai klasē) justos „normāls”.       

 

Par lektoru. Jūsteins Bildējs (1966) ir triju dēlu tēvs un jau 22 gadus iedvesmo un apmāca brīvprātīgos darbiniekus daudzviet Norvēģijā. 18 gadus strādājis kā konsultants Norvēģijas Svētdienas skolu asociācijā, iedvesmojot un apmācot vietējo svētdienas skolu darbiniekus un veicinot bērnu un jauniešu ar smagiem un kompleksiem attīstības traucējumiem sociālo iekļaušanu. 2007. gadā zaudējis savu pirmdzimto dēlu, kuram bija kompleksi attīstības traucējumi (cerebrālā parēze) un kurš sasniedza gandrīz 13 gadu vecumu un mācījās vietējā skolā. Kopš 2003. gada kopā ar dzīvesbiedri vada seminārus pašvaldību un valsts iestāžu darbiniekiem, kas strādā ar šīm ģimenēm, kurās aug bērns ar attīstības traucējumiem. Norvēģijas Baznīcas uzdevumā izstrādājis metodisku materiālu „Es arī!” (norv. „Eg og”) pusaudžu ar kompleksiem attīstības traucējumiem iekļaušanai iesvētes mācības grupās draudzēs, izmantojot  daudzveidīgā intelekta teoriju un sensoros jeb maņu iespaidus (2010). Rokasgrāmata tiek izmantota daudzās draudzēs un 2013.gadā to plānots izdot audiogrāmatu neredzīgu pedagogu vajadzībām. Kopā ar dzīvesbiedri vada atbalsta grupas bērnu zaudējušiem vecākiem.
Semināru organizē LELB Svētdienas skolu nozares darba grupa sadarbībā ar Rīgas Veco Sv.Ģertrūdes ev. lut. draudzi.
Lūdzam pieteikties dalībai seminārā līdz 4. februārim, atrakstot uz elektroniskā pasta adresi daina@norden.lv un norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, kā arī pārstāvētās organizācijas nosaukumu un amatu. Dalībnieku skaits ir ierobežots, tādēļ lūdzam pieteikties savlaicīgi. Papildu informācija: Iveta Kalme (26064557, iveta.kalme@lelb.lv) vai Daina Mežecka (29394399 2, daina@norden.lv).