Somijas vēstnieks Latvijā Olli Kantanens: Veiksme sākas skolā

Latvijas Avīze, 2017.gada 24.novembris. Olli Kantanens: Veiksme sākas skolā

6. decembrī Somija svin neatkarības simt gadus. Šo gadu laikā Somija ir attīstījusies no samērā nabadzīgas agrāras zemes līdz valstij, kuru bieži ierindo starp pasaules bagātākajām, drošākajām, stabilākajām un tehnoloģiski attīstītākajām. Tas izdevies, pateicoties līdzvērtīgām iespējām iegūt augstas kvalitātes izglītību.

Izglītība ir viena no ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķiem un globāls izaicinājums, kuru sasniegšanai Somijai ir daudz ko piedāvāt. Šomēnes Pasaules banka publicēja Pasaules attīstības ziņojumus par izglītību, kurā meklēti risinājumi mācīšanās krīzes pārvarēšanai attīstības zemēs.

Pasaules bankas ziņojums vērš uzmanību uz izglītību un mācīšanās rezultātiem Somijā. Ziņojuma secinājums, ka nepastāv visiem derīgas gatavas formulas, nav pārsteidzošs. Tik un tā, balstoties uz somu pieredzi, ziņojums sniedz trīs galvenās rekomendācijas, kuras varētu īstenot visā pasaulē, lai sasniegtu labākus mācību rezultātus.

Pirmā: jābūt labākam veidam, kā novērtēt mācības. Tas ir svarīgi, jo tas ļautu cilvēkiem izvirzīt mērķus, ietekmēt politikas veidošanu un identificēt grupas, kas palikušas ārpus labas izglītības. Otrā: skolām jākalpo visiem audzēkņiem un jāmazina nevienlīdzība. Trešā: jāiesaista visa sabiedrība. Jābūt politiskai gribai un resursiem skolu sistēmas attīstīšanai, un tautai no politikas veidotājiem jāpieprasa labāki mācīšanās rezultāti.

Kāpēc iepriekšminētais ziņojums un daudzi citi pētījumi atsaucas uz somu modeli? Kas Somiju pacēlis izglītības reitingu augšgalā? Mūsu pieredzi izskaidrošu ar dažiem praktiskiem piemēriem.

Izglītība Somijā ir un vienmēr bijusi visas sabiedrības prioritāte. Somu ļaudis augsti vērtē izglītību. Visu iesaistīto pušu līdzdalība un saistības attiecībā uz izglītību Somijā ir ļoti stipras. No tā ieguvusi visa sabiedrība.

Atbildība un uzticība ir Somijas izglītības sistēmas stūrakmeņi. Skolotāja profesija ir ļoti prestiža. Pašvaldību administrācijas, skolas un skolotāji – visi ir iesaistīti izglītības un mācību satura uzlabošanā. Skolām ir augstas pakāpes autonomija. Mēs uzticamies, ka viņi zina, kas ir labākais skolojamajiem.

Daudzos starptautiskos novērtējumos secināts, ka atšķirības starp Somijas skolām ir mazākās pasaulē. Varam nodrošināt labu izglītību visiem. Somu vecāki var būt droši, ka skola tepat aiz stūra ir tikpat laba kā nākamā.

Vienādas izglītības iespējas nozīmē arī to, ka katram audzēknim ir tiesības uz augstas kvalitātes izglītību neatkarīgi no viņa vecuma, spējām, dzīvesvietas, dzimuma vai sociāli ekonomiskā stāvokļa. Izglītība – no pirmsskolas līdz augstākajai – Somijā ir bez maksas.

Katru individuālo audzēkni ņem vērā, kad jāizvēlas pieeja un metodes mācīšanai. Skolniekus sadzird, novērtē un iedrošina. Visiem bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem dod iespēju sasniegt vienādi izcilus mācīšanās rezultātus.

Esmu pārliecināts, ka mazās valstīs, kā Somija un Latvija, atslēga nākotnes panākumiem ceļā uz zināšanām balstītu pasauli rodama mūsu cilvēkos. Tā kā mūsu sabiedrības mainās un attīstās, arī mūsu izglītības sistēmām ir jāspēj pielāgoties.

Esmu patiesi iepriecināts, ka izglītības un skolu reformas jautājumi bieži tiek diskutēti mūsu divpusējos kontaktos starp Somiju un Latviju. Kontakti, viedokļu apmaiņa un mācīšanās vienam no otra ir ārkārtīgi svarīga un labumu nesoši mums visiem.